یکشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۶

غلط کردن نامه

آدم وقتی اندازه حرفی نیست، اصلا نباید راجع بهش صحبت کنه! وقتی حد خودت و اندازه دهن ات رو فهمیدی، اون وقت اگه آدم اش بودی حرف بزن
.
!اوهوی! با شمام آقا سجاد