یکشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۶

محرّم

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟
مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟