یکشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۶

دم همه دم

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان تو را شمار نتوانم کرد
گر بر تن من زبان شود هر مویی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد