شنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۵

دوستان! دختر رز توبه ز مستوری کرد

هر وقت این بیت رو می خونم، از خودم می پرسم: تو چه حالی بوده؟ چی دیده بوده؟ چه جوری میشه به این محکمی همچین حرفی زد؟
!!موندم
از دنیایی حرف می زنه که با همه چیزش غریبه ام. ازش سر در نمی آرم و حسرت و دلهره یه لحظه درک اش به دلم مونده.؛
.
.
تو این اوضاع میزون، یکی از رفقا هم پیدا شده که لوایح عین القضات و دست گرفته و ... خدا بهش رحم کنه!؛
هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول
عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه؟