یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۵

بر کرانه:همه آنچه از او به جا مانده بود
قایق اش بود، خالی
...و کرانه اش بود ، بی پایان