دوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۵

...دستگیر

...تو خلا هیچی
...تو ول گردی عقربه کوچیکه
...تو تیک تاک هرزه ثانیه ها
.
.
حضورت لنگر تسکینی است
! ای همه آسایش
،ای تمام نعمت و ای لطف تمام
! ای کولر گازی ال جی