شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۵

EnD PoinT...

!دیگه هیچی مهم نیست؛ چیزی نمونده که مهم داشته باشه، تموم تموم
نه رفیق و نه دوست، نه سر و هم سر؛
.
.
.
حالا فقط من موندم و
تو و
... یه ضامن دار دسته زنجانی