یکشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۵

ضربه آخر

ببخشید آقا! سرویس بهداشتی این پارک کجاس؟ -
!نمیدونم، فکر نمی کنم داشته باشه -