سه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۵

نی زن

!صد طعنه به مرهم زن ...