چهارشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۵

به آدمی نرسیده خدا چه می جویی؟