سه‌شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۵

!خسته شدم از ساده لوحی
!خدایا! یه خورده خط؛ یه چند تا خال