چهارشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۵

Studing for MBA

:دیویس روابط انسانی را به صورت زیر تعریف می کند
.روابط انسانی، یگانه ساختن و تلفیق افراد با کار است
-------------------------------
!می خواستم دو کلمه درس بخونما