جمعه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۵

سوته دلان

جمعه، فقط جمعه ی آقام ، شنبه هم فقط شنبه ی آقام، چه مرده، چه زنده
تازه، میگن تقلید از مرده هم جایزه، خودم شنیدم سر منبر آقا می گفت