شنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۵

Master Salinjer

!استاده! واقعا استاده
بعد از مدت ها یکی از کتابای سلینجرو برداشتم و یه چند ئرقی خوندم. سیمور غیب اش زده بود و بادی داشت دفتر خاطرات سیمور رو می خوند...؛
"انگار بناست صدای انسان همه چیز این کره خاکی را بی حرمت کند",