چهارشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۵

From HeaVeN to helL

!به قول مادربزرگم: شیطون دنبال ایمانش می گرده، ما دنبال جورابمون