سه‌شنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۴

مردانی؛
زنانی ؛
....راه هایی
،راه هایی که هستند نه به اعتبار
نه به هویت خود؛
! که به اعتبار روندگانشان
زنانی؛
مردانی؛
.راه گشایانی
...اما
.نه راه روانی