شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۴

Laugh it ALL!

به چرک می نشیند خنده
به نوار زخم بندی اش ار ببندی!؛
رهایش کن!؛
چون ما رهایش کن!!؛
-------------
هر وقت اینجاش میرسم، جوری کم می آرم که دیگهبقیه اش رو نمی فهمم