پنجشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۴

Lord's masterpiece!

*...سپاس تنها شایسته خداوندی است که در یکتائی اش بالاترین است و در تنهائی اش، پائین و به بندگا ن اش نزدیک


...در تنهائی اش، به بندگان اش

------

...خدا تنهاست؛

انسان را آفرید

بر او منت نهاد

از صفاتش به او چیزی بخشیداو را عزیز داشت!؛


----------------------
فرازی از خطابه غدیر پیامبر:*