جمعه، دی ۳۰، ۱۳۸۴

Day 2 Day


:دیروز
!عهد جان می بستیم
:امروز
...اداری شده ایم