پنجشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۸۴

Last MAN StAndinG

!نه
!سواران، نه
...تک سوار عرب افتاد ز پا
!سواران
!... کف نزنید