شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۸۵

شرم سار از رخ ساقی و می رنگین ام

!سینه تنگ من و بار غم او؟! هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم